Rekenkamerrapport duurzaamheid en SROI bij inkoop

De gemeente Westerveld heeft diverse ambities vastgelegd met betrekking tot Social Return on Investment (SROI) en duurzaamheid. Door aangenomen moties door de raad is dit nog nader onderstreept. Beide onderwerpen zijn object van onderzoek geweest in het onlangs verschenen Rekenkamerrapport.

“Uit ons onderzoek blijkt dat het nog ontbreekt aan scherpere formuleringen, verantwoording en een systematische aanpak”, aldus Fred Flentge van de RKC. “Hierdoor ontbreekt de gewenste duidelijkheid binnen de organisatie en kan er niet vastgesteld worden of er (op doeltreffende wijze) effecten worden gerealiseerd.” Daarom zijn er volgens de conclusies van de RKC in het rapport een paar belangrijke elementen voor verbetering vatbaar. Die aanbevelingen gaan over het maken van een bewuste afweging over de inzet op het gebied van duurzaam inkopen en SROI, het beleggen van het eigenaarschap, het benutten van de aanwezige netwerken en de verantwoording aan de raad. 

Bij het onderzoek van de Rekenkamercommissie Westerveld stond de volgende vraag centraal: Op welke wijze past de gemeente de ambities ten aanzien van SROI en duurzaamheid toe bij haar inkopen en wat zijn daarvan de praktische effecten? Hoe vindt de verantwoording richting de raad hierover plaats? En op welke manier kan de gemeente de realisatie van deze doelen nog meer bereiken en daar de raad blijvend over informeren? 

De gemeenteraad van Westerveld heeft in 2017 in zijn inkoop- en aanbestedingsbeleid een aantal ambities en principes vastgelegd met betrekking tot SROI en duurzaamheid. De RKC heeft onderzocht in hoeverre dit tot meetbaar resultaat heeft geleid. 
De RKC komt tot de conclusie dat er ten aanzien van duurzaam inkopen vooral algemene uitgangspunten zijn geformuleerd. Heldere kaders en richtlijnen ontbreken om de uitgangspunten bewust en expliciet toe te passen. De RKC adviseert om een bewuste afweging te maken: of je verstevigt de inzet op duurzaam inkopen en de toepassing van SROI of je doet dat niet. Bij SROI zijn wel duidelijke doelen in het beleid opgenomen, maar zijn deze nog niet concreet en meetbaar gemaakt. De resultaten die behaald worden zijn veelal te danken aan de inzet van individuele medewerkers en niet op basis van systematisch opgezet inkoopbeleid. Het is daarom belangrijk om de verantwoordelijkheid voor duurzaam inkopen een duidelijke plek te geven binnen de organisatie. Richting de raad vindt er geen verantwoording plaats over de toepassing van duurzaam inkopen en SROI. Hierdoor is het ook niet inzichtelijk in welke mate praktische effecten worden gerealiseerd en of er sprake is van doeltreffendheid. De RKC adviseert de raad om met het college hier expliciete afspraken over te maken. 

Naar verwachting zal het rekenkamerrapport op 15 november a.s. behandeld worden tijdens de Politieke avond Westerveld. Meer informatie hierover vindt u te zijner tijd op deze website. Hier leest u het rapport van de Rekenkamer.