Westerveld heeft nieuw college

Woensdagavond 8 juni heeft de gemeenteraad van Westerveld de wethouders benoemd. Henk Doeven van Duurzaam Sterk Westerveld neemt voor een tweede bestuursperiode zitting in het college. Zijn nieuwe collega-wethouders zijn Roel Vedder van de VVD en Jacob Boonstra van het CDA. De raad nam tevens het besluit dat Roel Vedder en Jacob Boonstra voor de duur van een jaar ontheffing krijgen van het vereiste van ingezetenschap.

Met het benoemen van de wethouders is conform het bepaalde in artikel 34 van de Gemeentewet een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd.

Portefeuilles

Henk Doeven heeft in zijn portefeuille beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, milieu inclusief afval, kunst, cultuur en musea, maatschappelijke voorzieningen en sport.
Roel Vedder gaat zich bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling (inclusief wonen en bouwen), duurzame energie, economie inclusief landbouw en natuur en handhaving.
Jacob Boonstra is de bestuurlijke trekker van het sociaal domein inclusief zorg en onderwijs, recreatie en toerisme inclusief het programma Vitale Vakantieparken, financiën, grondexploitatie, volksgezondheid en participatie.
Burgemeester Rikus Jager blijft zich bezighouden met openbare orde en veiligheid, bedrijfsvoering en algemene zaken, monumentenbeleid, archeologie en UNESCO Leerstoel, cultureel erfgoedlijst en de promotie van de lokale economie (promotie).

Coalitieakkoord Bouwen aan de toekomst

De fracties van Duurzaam Sterk Westerveld, VVD en CDA hebben een coalitie gevormd. Op 31 mei jongstleden presenteerden ze het Coalitieakkoord Bouwen aan de toekomst. Dit akkoord geeft voor de coalitiefracties richting aan het te voeren beleid tijdens de bestuursperiode 2022-2026. Het Coalitieakkoord Bouwen aan de toekomst is woensdagavond in de gemeenteraad besproken.