Gemeenteraad

Hier kunt u meer lezen over de vergaderingen van de gemeenteraad.

Gemeenteraad

Iedere 4 jaar kiezen de inwoners van Westerveld van achttien jaar of ouder een nieuwe gemeenteraad. De tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gekozen raadsleden vertegenwoordigen vier jaar lang uw belangen. Raadsleden laten uw stem horen en wegen de verschillende belangen als er belangrijke besluiten worden genomen, die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid in uw straat, wijk, dorp of stad.

Politieke Avond

De vergaderingen van de gemeenteraad in Westerveld worden Politieke Avond genoemd. Er wordt in een 4-wekelijkse cyclus op dinsdagen vergaderd: één besluitvormende raadsvergadering per vier weken en tenminste één daarop voorbereidende Politieke Ronde. In het vergaderschema onderaan deze pagina vindt u de vergaderdata voor het hele jaar. De Politieke Avond is openbaar en u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Raadsvergadering

De gemeenteraad komt eens in de vier weken bijeen voor de officiële raadsvergadering. In deze raadsvergadering debatteren de raadsleden over allerlei onderwerpen en neemt de raad besluiten. Op de agenda staan hamerstukken (onderwerpen waarover meteen gestemd wordt) en bespreekstukken (onderwerpen waarover eerst nog het gesprek of debat plaatsvindt). De vergadering wordt voorgezeten door de burgemeester. De raadsvergadering wordt afgesloten met een vragenuur.

Politieke Ronde

Agendapunten voor de raadsvergadering worden voorbereid in een Politieke Ronde. In de 3 weken voorafgaand aan de raadsvergadering kunnen Politieke Rondes worden georganiseerd. Eén Politieke Ronde per vier weken wordt afgesloten met een vragenkwartier. In de Politieke Ronde vindt beeld- en meningsvorming plaats. Raads- en burgerleden verkennen het voorstel, krijgen een presentatie en/of gaan in gesprek of debat. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomsten vaak het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan (spreekrecht). Neem hiervoor contact op met de raadsgriffie, Griffie@gemeentewesterveld.nl / 14 0521
De Politieke Ronde wordt ook gebruikt voor een gesprek met inwoners of instellingen over een onderwerp dat speelt. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

De Politieke Ronde bestaat uit een agenda van losse achter elkaar geplaatste agendapunten. Ieder agendapunt kan als losse vergadering worden gezien waarbij deelnemers kunnen wisselen. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd te werken met een vaste begin- en eindtijd per agendapunt. De Politieke Ronde wordt voorgezeten door één van de raadsleden die door de raad als voorzitter zijn benoemd.

Dialoogavond

Naast de reguliere vergaderavonden kan de raad op eigen initiatief, op verzoek van inwoners of het college van B&W, een Dialoogavond inplannen. Dit kan op een dinsdag, maar kan ook op een andere dag zijn. Deze bijeenkomsten zijn gericht op gesprek met de samenleving of andere gesprekspartners, vaak rond een actueel thema. Via de raadsgriffie kan een verzoek worden ingediend waarna de agendacommissie beslist of er een afzonderlijke Dialoogavond voor wordt georganiseerd. Ook stelt de commissie het programma van de avond, de genodigden en de locatie van de avond vast.

Documenten

Terug naar: Zo werkt de raad